Brandlarm

Vi installerar utrymningslarm och brandlarm till kontor, fastigheter och andra lokaler.

Att ha ett väl fungerande brandlarm i händelse av brand är inte enbart ett sätt att begränsa skador på fastigheter och inventarier utan är också i högsta grad livräddande.

Hos oss är du trygg med att ditt larm är korrekt installerat och fungerar som det ska, oavsett om det gäller ett enkelt brandlarm eller ett talande utrymningslarm.

Brandlarm

En brandlarmanläggnings syfte är att upptäcka och varna för en brand i ett så tidigt skede som möjligt. På så vis har man möjlighet att vidta åtgärder för att släcka branden innan den spritt sig.

Utrymningslarm

Utrymningslarmets syfte är att initiera utrymning på grund av brand, gasutsläpp, bombhot eller annan hotande fara.

Som en del av en brandlarmanläggning kan utrymingslarmet aktiveras automatiskt eller manuellt.

Larmdon för utrymningslarm finns av olika typ.

Vad krävs?

Enligt Boverkets byggregler (BBR) krävs automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboenden. Utrymningslarm krävs för hotell, samlingslokaler och bostäder. I bostäder accepteras dock att larmet utgörs av brandvarnare.

Gällande andra typer av byggnader krävs både nät- och batterispänning, vilströmsövervakning och larmdon som ljuder i hela byggnaden.

Enligt föreskriften Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 från Arbetsmiljöverket krävs utrymningslarm i lokaler med akuta risker för skador på grund av brand såsom produktionslokaler där man hanterar öppen eld eller brandfarliga produkter, isolerade rum och arbetslokaler under marknivå, räknat från andra våningen under mark.

Hur aktiveras brandlarmet?

För att brandlarmet och larmsignalen ska aktiveras automatiskt krävs en detektor. Där finns tre huvudgrupper:

  • Rökdetektorer – Det finns olika typer där den optiska rökdetektorn är den vanligaste.
  • Värmedetektorer – Dessa reagerar på värme och är de äldsta av de detektorer som används idag. Finns i två utföranden där den punktformiga typen är vanligast.
  • Flamdetektorer – Dessa larmar när de träffas av ultraviolett strålning, infraröd strålning eller en kombination av dessa. Flamdetektorer kan vara ett bra val i lokaler med högt i tak eller särskilda risker, till exempel brandfarliga vätskor.

Val av larm

När du beställer ett larm är det alltid dina behov som är vårt fokus. Vare sig du behöver brandlarm till ett större företag eller brandvarnare till ett kontor hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen.

Installation av brandlarm

När du valt och beställt ditt brandlarm gör vi eldragningar samt monterar det som ingår i ditt larm. Det kan till exempel vara siren, högtalare, sensorer, detektorer och nödljusbelysning. En samarbetspartner driftsätter sedan det som kräver specifik certifiering.

Service, underhåll och garanti

Med alla våra larmanläggningar erbjuder vi ett serviceavtal, vilket är ett krav. Vi kommer ut till dig en gång om året och gör en kontroll av hela din larmanläggning, vilket säkerställer korrekt funktion och att eventuella förändringar i den yttre miljön inte påverkar ditt larmsystem. I din årskostnad ingår även såväl telefonsupport som fjärrsupport.

Om något ändå går fel

Skulle oturen vara framme och något ändå går fel efter installation har du en garantitid på allt material samt installation, enligt ABT06, vilket är ett lagkrav. Om vi har orsakat det problem som uppstått åtgärdar vi detta utan några kostnader för dig som kund.

Om problemet däremot visar sig vara ett handhavandefel står kunden för den kostnad som uppkommer.

Rådgör med oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi är flexibla och måna om att du får det larm eller den säkerhetslösning just du vill ha, anpassat efter ditt företags behov.

Med mycket kompetenta larminstallatörer, leverantörer och samarbetspartners som sätter dig som kund i fokus hjälper vi dig i stort som smått.